Työnhakijoiden tietosuojaseloste

Päivitetty 16.11.2020

1. Rekisterinpitäjä

Javasko Oy
Y-tunnus 0605346-1
Jokikatu 4
35800 MÄNTTÄ

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mats Kronholm
mats.kronholm@javasko.fi

YKSITYISYYDENSUOJA

1. Yksityisyydensuojan tarkoitus

Tämä yksityisyydensuoja on laadittu ihmisille, jotka haluavat tietää mitä tietoja heistä kerätään ja kuinka kerättyjä tietoja hyödynnetään. Javasko Oy noudattaa markkinoinnissaan henkilötietolakia ja tietoyhteiskuntakaarta, joita valvoo ja ohjaa tietosuojavaltuutettu sekä evästeiden käytöstä annettuja lakeja, joiden noudattamista valvoo Viestintävirasto. Lue yksityisyydensuoja huolella, jotta tiedät mitä tietoja sinusta kerätään, kuinka niitä käytetään ja mitä oikeuksia sinulla tietojen keräämiseen liittyen on.

2. Kerättävät tiedot

Javaskon sivustoilla hyödynnetään evästeitä. Lisätietoa evästeistä.

Keräämme anonyymia / ei-personoitua tietoa näiden työkalujen kautta:
• Google Analytics
• Hotjar
• Facebook Business Manager

Voit halutessasi käyttää sivustoamme selaimesi salatussa incognito-tilassa.

Sivustollamme olevien yhteydenottolomakkeiden kautta käyttäjä voi jättää henkilökohtaiset yhteystietonsa luottamuksellisesti. Näitä tietoja käytämme yhteydenottoihin (postitse, sähköpostitse tai puhelimitse).

3. Kerättävien tietojen ajankohta

Anonyymeja evästetietoja kerätään aina, kun vierailet www-sivustollamme.

4. Kerättyjen tietojen hyödyntäminen

Evästeitä hyödynnetään muun muassa:
• Sivuston käyttöliittymäsuunnittelun sekä käyttökokemuksen kehittämiseen
• Online-markkinoinnin kehittämiseen

5. Kerättyjen tietojen suojaaminen

Tietosi säilytetään teknologiakumppaneidemme toimesta turvassa, eikä niihin ole pääsyä ulkopuolisilla.

6. Kolmannet osapuolet

Javasko Oy ei luovuta tai myy kerättyä dataa. Kaikissa henkilötietoihin liittyvissä toimenpiteissä noudetaan henkilötietolakia sekä sitä valvovan tietosuojavaltuutetun hyvän tavan mukaisia toimintaohjeita. Anonyymia käyttäjädataa hyödynnetään Jasvasko Oy:n online-markkinoinnissa (Facebook Business Manager).

7. Linkit ulkopuolisille sivuille

Javasko Oy voi suositella kolmansien osapuolien tuotteita ja palveluita asiakkailleen. Kaikki mahdollinen on tehty tietojen oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi. Javasko Oy ei kuitenkaan vastaa omien sivustojensa ulkopuolisesta sisällöstä.

8. Tietojen muuttaminen

Voit pyytää tietojasi tarkasteltavaksi ja muuttaa niitä ottamalla meihin yhteyttä:

9. Yhteystiedot

Mats Kronholm
mats.kronholm@javasko.fi

TYÖNHAKIJAN TIETOSUOJASELOSTE

1 Rekisterinpitäjä

Javasko Oy Jokikatu 4 35800 Mänttä puh. 010 234 7200

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Henkilöstöpäällikkö Päivi Kansanaho
puh. 010 234 7200
paivi.kansanaho(at)javasko.fi

3 Rekisterin nimi

Rekrytointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää Javasko Oy:lle tulevia työhakemuksia. Henkilötietoja käsitellään mahdollisesti syntyvää työsopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Työnhakijoiden henkilötietojen käsittely on välttämätöntä työhakemusten käsittelemiseksi ja rekrytoinnin toteuttamiseksi. Rekrytointilomakkeella annetut tiedot tallentuvat Javasko Oy:n rekrytointirekisteriin (Sympa HR). Rekisteriin tallentuvat työnhakulomakkeella ilmoitetut tiedot, joita käytetään ainoastaan hakemuksen käsittelyyn, vastaamiseen sekä niistä tehtävän koontiraportin toteuttamiseen. Järjestelmän toimintojen avulla voidaan hallinnoida oman henkilöstön ja rekrytoitavien henkilöiden henkilötietoja sekä selvittää, hallita ja analysoida em. henkilöjen osaamistietoja koulutus- ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelua varten.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekrytointirekisteriin tallennetaan ainoastaan rekrytointilomakkeella ilmoitetut perustiedot (nimi, osoite, muut yhteystiedot, syntymäaika), ansioluetteloa koskevia tietoja (koulutus, erityisosaaminen, työhistoria, kielitaito, valokuva), hakijaa kiinnostavan työn yksilöintitiedot, haastatteluun ja testaukseen liittyvää tietoa sekä liitetiedostona lähetetty hakemus että muut mahdolliset vapaamuotoisesti annetut lisätiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoa saadaan rekisteröidyltä itseltään hänen suostumuksellaan rekrytointiprosessissa tai rekisterinpitäjän omassa toiminnassa tallennettaessa henkilötietoja tai osaamiskartoitusten tietoja järjestelmään.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja ja osaamiskartoitusten tuottamia raportteja omalle henkilöstölleen. Toimittaja ei luovuta mitään henkilötietoja tai osaamiskartoitustietoja eteenpäin.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

a. Manuaalinen aineisto Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on rajattu organisaatiossa niille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen.

b. ATK:lla käsiteltävät tiedot Hakijatietoja säilytetään aina luottamuksellisesti, eikä hakijoiden antamia hakemustietoja luovuteta rekrytointiprosessin ulkopuolelle. Luottamuksellisuus tarkoittaa, että hakijatiedot ovat vain niiden henkilöiden saatavilla, jotka ovat näiden tietojen käyttöön oikeutettuja. Toimittaja huolehtii, että sen vastuulla oleva ohjelmistopalvelu ja toimintaympäristö, kuten laitteet, palvelutuotannon tilat ja toimitilat, ovat asianmukaisten tietoturvakäytäntöjen mukaisesti suojattu tietoturvariskejä vastaan ja että suojaukseen ja tiedonvarmistukseen liittyviä menettelyjä noudatetaan. Yksilöidyt tiedot käyvät ilmi Sympan Tietosuojaselosteesta.

10 Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisterinpitäjä huolehtii oman henkilöstönsä ja työnhakijoittensa oikeudesta rekisteriin talletettujen tietojen korjaamisesta. Rekisterinpitäjän velvollisuutena on informoida, miten pyyntö tulee tehdä ja mihin se osoitetaan. Rekisterinpitäjä huolehtii, että rekisterissä olevalla henkilöllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu ja tarvittaessa oikeus vaatia korjaamaan virheelliset tiedot tai poistamaan omat tietonsa rekisteristä. Rekisterinpitäjä vastaa henkilötietojen tarkastusoikeuden toteuttamisesta, tietojen korjaamisesta sekä tietojen luovuttamisesta ja poistamisesta. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti; pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyynnöt osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 2).

11 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Säilytysaika rekrytointirekisterissä oleville tiedoille on 12 kuukautta. Jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii, voidaan rekisterissä olevan tiedot poistaa aikaisemmin.

12 Rekisteriin tallennettavien informointi

Javasko Oy:n internet sivuilla on nähtävissä tietosuojaseloste.